ให้ต่างชาติเช่าบ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ข้อควรรู้ของการปล่อยเช่าคอนโดให้ต่างชาติ ถ้าไม่อยากทำผิดกฏหมายโดยไม่รู้ตัว 

T

เมื่อประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงเมืองทองของชาวไทยเท่านั้น เพราะปัจจุบันมีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยเข้ามาพักอาศัยในเมืองไทย โดยไม่ได้เพียงแค่มาท่องเที่ยวในช่วงระยะสั้น ๆ แบบ traver แต่เริ่มมีการอยู่อาศัยแบบจริงจังมากขึ้น โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการเช่าบ้าน หรือเช่าคอนโดอยู่ ทำให้มีผู้ประกอบการที่พักอาศัยหลายแห่งหาผู้เช่าต่างชาติเป็นลูกบ้านมากขึ้น เพราะเป็นอีกช่องทางในการเพิ่มรายได้อย่างดี แต่รู้หรือไม่ว่า มีกฏหมายการเช่าคอนโดของชาวต่างชาติ ที่จะต้องใช้เอกสารต่าง ๆ ในการลงทะเบียน รวมไปถึงขั้นตอนที่เจ้าของเคหะสถานที่ให้ต่างชาติเช่าคอนโดแจ้งตม. หรือสถานีตำรวจในท้องที่ จนกว่าจะได้รับอนุญาตเสียก่อน จึงจะทำการปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติได้ 

บทความนี้เกี่ยวกับข้อควรรู้ต่าง ๆ สำหรับให้ชาวต่างชาติเช่าบ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง การให้ชาวต่างชาติเช่าคอนโดมีขั้นตอนอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าของสถานที่ต้องรู้และทำให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาทำผิดข้อกฏหมายโดยไม่รู้ตัว 

โดยเนื้อหาตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 38 ได้มีกำหนดไว้ว่า เจ้าของเคหสถาน ผู้จัดการดูแลโรงแรม ที่มีการรับชาวต่างชาติหรือต่างด้าวอาศัยในสถานที่พักนั้น ๆ จะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่แห่งนั้น ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่คนต่างชาติหรือคนต่างด้าวได้เข้าพักอาศัย แต่ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่นั้น เพื่อให้ได้รับการอนุญาตสำหรับอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่พักอาศัย หากเจ้าของห้องชุดหรือเจ้าบ้านไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย พ.ร.บ. ดังกล่าว จะต้องระวางปรับตั้งแต่ 800 – 1,600 บาท หรือไม่เกิน 2,000 บาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรมต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท  

ส่วนในกรณีเจ้าของห้องที่ปล่อยให้ชาวต่างชาติเช่าคอนโดจะต้องมีการแจ้งข้อมูลเอกสารต่างชาติเช่าคอนโดกับฝ่ายนิติบุคคลให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อตรวจสอบตามระเบียบข้อปฏิบัติของนิติบุคคลอาคารชุดที่ 002/2555 ที่ว่าด้วยเรื่องการใช้ประโยชน์ห้องชุดสำหรับบริการเช่าพักอาศัย ซึ่งมีขั้นตอนสำหรับเจ้าของห้องที่ต้องทำดังต่อไปนี้ 

 • ตกลงสรุปรายละเอียดการทำสัญญาเช่าให้เรียบร้อย 
 • เก็บสำเนาบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เอกสารรับรองการทำงานของชาวต่างชาติที่เช่าคอนโด 
 • นำข้อมูลชาวต่างชาติเช่าคอนโดแจ้งตม. ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่มีการตกลงเข้าพักอาศัย 
 • หลังจากได้รับสำเนาใบับการแจ้งรับชาวต่างชาติเข้าพัออาศัยจากกองตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ให้นำมายื่นกับสำนักงานนิติบุคคลฯ ห้องชุดคอนโดสำหรับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 •  อัพเดทข้อมูลผู้เช่าที่เป็นชาวต่างชาติให้ฝ่ายนิติบุคคลห้องชุดคอนโด เพื่อให้มีการตรวจสอบทุก ๆ 6 เดือน 

การปล่อยเช่าคอนโดให้ต่างชาติอยู่อาศัยต้องใช้เอกสารอะไรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

ต่างชาติเช่าคอนโดมีขั้นตอนการแจ้งเอกสาร ตม.30 หรือ TM30 เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการปล่อยเช่าคอนโดให้ต่างชาติ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มสัญญาเช่าคอนโดกับต่างชาติ เพื่อรายงานต่อ ตม. โดยมีขั้นตอนการยื่นเอกสาร ตม.30 หรือ TM30 ดังนี้ 

ขั้นตอนการแจ้งเอกสาร ตม.30 หรือ TM30 

เอกสารจะประกอบด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลของเจ้าบ้านผู้ให้เช่า และที่ตั้งสถานที่คอนโดหรือที่พักอาศัย และอีกส่วนคือ ต้องกรอกรายละเอียดของต่างชาติที่เช่าคอนโด โดยสามารถแจ้งข้อมูลทั้งหมด 4 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 

 1. เดินทางไปแจ้งด้วยตนเอง หรืออาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน หากอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้ไปแจ้งที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์คาชการเฉลิมพระเกียรติฯ หากอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดให้ไปแจ้งที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่นั้น ๆ โดยจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน 
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติผู้เช่า
 • ใบ ตม.6 ขาออก (Departure Card)  
 • หน้าวีซ่าของผู้เช่าคอนโดที่เป็นชาวต่างชาติ 
 • สำเนาสัญญาเช่าคอนโด 

 1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยกรอกแบบฟอร์มการแจ้ง พร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ใส่ซองแบบลงทะเบียน และแนบซองจดหมายขนาด 6.5 x 9 นิ้ว ติดแสตมป์ 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารกลับไปตามที่อยู่บนหน้าซอง แล้วส่งไปยังที่ทำการ … 

สถานที่ส่งเอกสาร ตม.30 หรือ TM30 … 

งานแจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าว กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ ศูนย์ข้าราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (เลขที่ 120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210) 

 1. แจ้งทางเว็บไซต์ ด้วยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th โดยเข้าเหน้าบริการออนไลน์ ดังนี้ 

 • เข้าไปลงทะเบียน 
 • รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ 
 • เข้าไป Log in เพื่อแจ้งข้อมูลชาวต่างชาติผู้พักอาศัยและรายละเอียดต่าง ๆ 

 1. แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Section38 พร้อมแนบเอกสารสำคัญในการเป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของห้องชุดคอนโดที่ปล่อยเช่า รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 

 • สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่ให้เช่า 
 • สำเนาบัตรประชาขนเจ้าของผู้ให้เช่าคอนโด 
 • พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางผู้เช่า 
 • ใบ ตม.6 ขาออก (Departure Card) 
 • หน้า visa ของผู้เช่าขาวต่างชาติ 

ซึ่งนี่ก็คือข้อมูลที่ทางเราได้นำมาฝากสำหรับใครที่ต้องการให้ชาวต่างชาติเช่าคอนโด อย่าลืมขอเอกสารของผู้เช่า Expat นำมาลงทะเบียน โดยเตรียมเอกสารให้ครบและทำตามขั้นตอนให้ตรงกับสถานที่ตั้งของที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสถานที่รับแจ้ง เพื่อให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. จะได้ให้ต่างชาติเช่าคอนโด หรือสามารถปล่อยเช่าบ้านให้ชาวต่างชาติได้โดยไม่ผิดกฏหมายนั่นเอง